Jutjat de Pau

Jutjat de Pau
La Justícia de Pau constitueix el primer esglaó de l'organització judicial del nostre país i és el més proper als ciutadans. Es tracta d'un òrgan unipersonal amb jurisdicció al terme municipal que correspongui. A Catalunya hi ha actualment 898 jutjats de pau. Existeixen jutjats de pau en tots els municipis catalans llevat en els que existeixen jutjats de Primera Instància i Instrucció.
         
De conformitat amb el que disposa l'article 100 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, els jutges de pau coneixeran en l'ordre civil i penal dels processos, la competència dels quals els hi corresponguin per llei. Compliran tanmateix funcions de Registre Civil i qualsevol altre que la llei els hi atribueixi.

COMPETÈNCIES EN L'AMBIT PENAL

Celebració d'actes de mediació.


Actuacions penals de prevenció en aquelles que li són delegades i en les que li atribueixen les lleis.


Actes de cooperació judicial -exhorts- en matèria penal: notificacions, citacions, requeriments, citacions a termini...

PERSONAL DEL JUTJAT DE PAU

Jutge de Pau: Joan Pons Miquel
Jutge de Pau suplent: Antoni Rion Robert
Secretària: Eva Gran Ramos
 

COMPETÈNCIES EN L'AMBIT CIVIL

Celebració de judicis verbals:

L'article 47 de la LEC estableix que correspon als jutjats de pau el coneixement en primera instància dels assumptes civils de quantia no superior a 90€ sempre que per raó de matèria no estiguin inclosos en l'article 250-1 de la LEC.

Celebració d'actes de conciliació qualsevol que sigui la quantia (article 460 i següents de la LEC-1881).


HORARI I CONTACTE

Matins: Dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13 h. 
Tardes: Dilluns i dijous de 16 a 19.30 h.

Horari d'estiu: De dilluns a divendres de 9 a 13 hores
       
El Jutjat de Pau es troba situat al Castell de Masricart (Plaça del Castell,1; entrada per C/ Masricart)
Telèfon: 977545308
Fax: 977552568
Mail: jutjatdepau@lacanonja.cat